allout

    0

    Allout được hiểu là dốc toàn bộ sức lực trong bài tập hoặc một cuộc thi đấu nào đó. Thường thì thuật ngữ này sẽ dùng cho các quãng ngắn hoặc trong một thời gian ngắn, các bài tập intervals hoặc nước rút để về đích.

    Đồng nghĩa:
    all-out, all out