Back to back

    0

    Back to back là thuật ngữ chỉ các bài tập luyện liên tiếp trong 2 ngày hoặc cũng có thể ngay trong ngày.

    Mục đích của các bài tập back to back là để tăng cường mức độ quen với mệt mỏi của cơ bắp, và cũng là một cách để break một bài tập dài khi tập ultra-marathon (đòi hỏi việc recover lâu hơn).

    Đồng nghĩa:
    back 2 back, back-to-back