BBM

    0

    Beats Below Max (BBM) chỉ số nhịp tim ở dưới Nhịp tim tối đa (MHR) của một người (thường dùng công thức là 220 – số tuổi). Ví dụ nói 30 BBM tức là tim ở mức 30 nhịp dưới nhịp tim tối đa. Thuật ngữ này chủ yếu được dùng trong các set tập bơi.