CSS

    0

    CSS (Critical Swimming Speed) là tốc độ bơi (pace tính trên 100m) đủ căng để phát triển ngưỡng aerobic (hiếu khí) của bạn nhưng không quá nặng để bạn phải mất nhiều ngày sau để hồi phục. Từ đó bạn sẽ cải thiện được thể lực khi bơi và vẫn có đủ năng lượng để chạy, đạp (hoặc tiếp tục bơi). CSS trong bơi cũng tương tự như Lactate Threshold trong chạy bộ hay FTP trong đạp xe, dùng để xác định tốc độ khi tập luyện dựa trên ngưỡng này.

    Đồng nghĩa:
    Critical Swimming Speed