RPE

    0

    RPE là viết tắt của Rating of Perceived Exertion, chỉ số đo cảm giác chủ quan của VĐV về cường độ nặng nhẹ của bài tập. Có nhiều bảng chỉ số RPE, trong đó thang điểm từ 1 tới 10 dưới đây được sử dụng khá phổ biến.