TSS

    0

    Chỉ số Training Stress Score (TSS) được TrainingPeaks đưa ra để ước lượng khối lượng tập luyện được tạo ra bởi 1 bài tập (workout) dựa trên cường độ và thời lượng. Ví dụ 1 bài tập trong vòng 1 giờ ở cường độ cao nhất (Lactate Threshold) sẽ có điểm TSS là 100.

    Đồng nghĩa:
    Training Stress Score