Normalized Power

    0

    Normalized Power dùng một số thuật toán để tính số watt mà VĐV có thể “cảm nhận” được, thay vì dùng số watt trung bình. Lấy ví dụ đạp 1 giờ trên đường bằng phẳng so với một giờ đạp trên đồi núi, số Power Trung Bình có thể vẫn là 200W trong cả hai trường hợp. Tuy nhiên NP có thể sẽ cao hơn (khoảng 215W) vì VĐV sẽ “cảm thấy” nặng hơn khi lên dốc

    Đồng nghĩa:
    NP